กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 1194 อัตรา ทั่วประเทศ (6 – 14 ม.ค.57)


Advertisement

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,194 อัตรา ทั่วประเทศ
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6  - 14 ม.ค.57

กรมชลประทาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย กำหนด

2.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 37 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

6.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชานิติศาสตร์

7.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา

8.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

9.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

10.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

11.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 90 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

12.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

13.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ อนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โภชนาการ

14.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

15.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

16.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 99 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

17.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 534 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

18.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 47 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

19.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 60 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

20.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 64 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร

21.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 78 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

22.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 87 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน พนักงานราชการผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ (รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง)

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://job.rid.go.th/

ค่าสมัครสอบ 230 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ ในวันที่ 24 มกราคม 2557  ทาง http://job.rid.go.th/

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / ดูสถานที่ปฏิบัติงานที่นี้


Advertisement

คำค้นยอดนิยม

About Thaijobs Gov

แหล่งรวมข่าวสารการสมัครราชการ กพ. ภาค ก ภาค ข ทีนี้ !


41 comments

 1. ภาณุพงษ์ ตาศรีมูล

  คือกระผมอยากทราบว่า หากกระผมสมัครสอบ การสอบข้าราชการท้องถิ่น 56 ที่เปิดรับสมัครก่อนไปแล้ว แล้วกระผมจะสามารถสมัครสอบของกรมชลประทานได้อีกหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

 2. นันทนี

  สอบถามตำแหน่งของธุรการค่ะ ไม่ทราบว่าจบปวส.การโรงแรมมาสมัครสอบได้ไหมค่ะแล้วต้องไปสอบกพ.หรือเปล่าหรือไปสอบได้เลย ข้อสอบที่จะออกเปนแนวไหนค่ะหาอ่านได้ที่ไหนอยากลองสอบดูค่ะ รบกวนสอบถามหลายเรื่องหน่อยค่ะไม่เคยมาทางราชการเลยเริ่มต้นไม่ถูกค่ะ

  • วุฒิ ปวส ทุกสาขา แต่ต้องมีวิชาเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต ถึงจะสมัครได้ครับ

   สอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับ ก.พ ครับ

   • สมัครสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปได้หรือไม่คะ ถ้าจบมาทางสายสถาปัตยกรรม หรือต้องจบมาทางไหนโดยเฉพาะไหมคะ รบกวนช่วนแนะนำด้วยค่ะ

 3. เำกตุ

  ปริญญาตรี สามารถสมัคร ตำแหน่งธุรการได้ไหมคะ

 4. ไพบูลย์

  คือ อยากจะถามว่า สมัครสอบนายช่างสำรวจ ใช้วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมสำรวจ ได้เปล่าครับ

  • ไพบูลย์

   แล้วอยากจะถามว่า ผู้ที่จะสมัคร ต้องผ่าน กพ. ภาค ก ก่อนเปล่าครับ ถึงจะสมัครได้

 5. ทำไมสัญญาจ้างพนักงานราชการน้อย ไม่กี่เดือน ต่อสัญญาใหม่ 1ปี

 6. เป็นพนักงานราชการต้องมีการต่อสัญญาจ้างทุกปีด้วยหรอคะ มีโอนย้ายมั้ยคะ

 7. เป็นพนักงานราชการมีการเลิกจ้างมั้ยคะ

 8. ไพบูลย์

  ใช้ วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมสำรวจ สอบนายช่างสำรวจได้ไหม ครับ

 9. ชุติปภา

  ไม่ต้องผ่าน กพ. ใช่ไหมค่ะ
  ถ้าสอบได้จะเป็นข้าราชการเลยหรอค่ะ

 10. จบการจัดการธุรกิจรับไหมค่ะ สมัครได้เลยใช่ไหมค่ะ

 11. สมัครแล้วรับเลยใช่ไหมค่ะ มีสาขาระยองและสาขาลำปางไหมค่ะ

 12. ไม่ทราบว่าใช้วุฒิ ปริญญาตรีสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการได้หรือไม่คะ

 13. ถ้าได้เป็นพนักงานราชการแล้วมีโอกาศ ที่จะได้เป็นข้าราชการมีไหมครับ ถ้ามีจะมีโอกาศมากน้อยแค่ไหน คืออยากทำงานที่กรมนี้ แต่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะต้องลาออกจากงาน(ถ้าสอบได้) ขอความเห็นจากผู้รู้ เผื่อจะได้วางแผนอนาคตได้ถูก

 14. พิชิต

  จะสมัครสอบ นายช่างกรมชลประทาน
  และ นายช่างเครื่องกล
  จะต้อง สอบ ภาค ก ผ่านด้วยหรือป่าวคับ
  ขอบคุณครับ

 15. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ราชการรับวุฒิ ปวส ใช้วุฒิ ป.ตรี สมัครได้ไหมครับ.

 16. สมัครได้ที่ไหนครับ

 17. Sakura chelsea

  อยากจะทราบจริงๆ ครับ ใช้วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมสำรวจ สมัครนายช่างสำรวจ ได้ไหม พอดีว่าจะสมัคร แต่ไม่รู้ว่า จะได้รึเปล่าครับ

 18. ชินาธิป

  จบไฟฟ้าสมัครช่างชลประทานได้ไหมครับ

 19. รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครมีแค่นี้เองเหรอคะ แล้วกำหนดอายุผูสมัครไหมคะ

 20. ราตรี

  ถ้าสอบได้จะเลือกลงจังหวัดที่เราอยู่ได้ไหม

 21. อยากทราบว่าจบปริญญาตรี แต่ใช้วุฒิ ปวส.สมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีได้ป่าวคะ

 22. ธิรดา

  รบกวนคะ หาตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปไม่เจอคะ อยู่หมวดไหนคะ ไล่หาทุกหมวดแล้วไม่มีคะ

 23. จบ ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ ได้รึเปล่าค่ะ

 24. คลิกลิ้งสมัครแล้วไม่เหนขึ้นเลยคะ

 25. นายนิยม กลางถิ่น

  ผมอยากถามว่าวุฒิ ป.ตรี ที่ผมเรียนคือ อสบ หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล) จะสารถสอบในต่ำแหน่งใหนได้บ้างครับ

 26. ชลรัศมิ์

  http://www.job.rid.go.th/ เข้าไม่ได้ง่ะค่ะ

 27. อยากจะสมัคร นักจัดการงานทั่วไป ทำไมไม่เจอตำแหน่งนี้เลยค่ะ TT

 28. รถเมย์

  คลิ๊กเข้าไปแล้วไม่เห็นขึ้นอะไรเลย หืออออ

สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

E-mail ของคุณจะไม่ถูกแสดง. โปรดใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
CLOSE(X)