Tag Archives: กรมโยธาธิการและผังเมือง

Feed Subscription

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (20 – 26 ก.พ.57)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ... Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (27 ธ.ค.56 – 10 ม.ค.57)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.56 – 10 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักผังเมืองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรม ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ... Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา (29 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก (ด้านผังเมือง) อัตราเงินเดือน : 18,330 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรมเมือง-และชุมชน ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง ทางออกแบบชุมชนเมือง และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการผังเมือง ... Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (7-11 ต.ค.56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานภูมิสถาปนิก อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม   2.ชื่อตำแหน่ง ... Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ สังกัดส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ... Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง (19 – 31 ก.ค.56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง สังกัดจังหวัดมหาสารคาม (19 – 31 ก.ค.56)     กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.มหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน :     19680 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา ... Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา (11 – 17 ก.ค. 2556)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง (11 – 17 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดซึ่งร้องขอมา สนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ... Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดจังหวัดนครปฐม 1 ก.ค. -10 ก.ค.56

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม 1 ก.ค. -10 ก.ค.56   กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสมัครงานราชการ สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม  2556 ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน :     17290 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ... Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2556     กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง อัตราเงินเดือน : 12240 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. - ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)