Tag Archives: สอบ กพ.56

Feed Subscription

ประกาศผลสอบ ภาค ก กพ ประจำปี 2556

สมัครสอบ กพ.56

ประกาศแล้ว ! ผลสอบ ภาค ก กพ ประจำปี 2556 เข้าเว็บไซต์ประกาศผลสอบ ภาค ก กพ   สำหรับท่านที่สอบไม่ผ่านไม่ต้องเสียใจไปนะครับ ปีหน้าฟ้าใหม่ยังมีโอกาสให้แก้ตัว สำหรับท่านที่ต้องการดูผลคะแนน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ หลักฐานที่ต้องใช้ 1. ใบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ (คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบคำร้อง) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ ง 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ถ้ามี) 4. ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” (สำหรับกรณี มาติดต่อขอดูคะแนนให้บุคคลอื่นเท่านั้น: ) ... Read More »

กพ.56 เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 56 แล้ววันนี้

สมัครสอบ กพ.56

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 สามารถสมัครทางอินเตอร์เนตได้ตั้งแต่วันที่ 8 -30 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดดังต่อไปนี้ เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)