Tag Archives: หางานราชการสมุทรสงคราม

Feed Subscription

อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (3 – 9 ก.ย.56)

กรมการปกครอง งานราชการ

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (3 – 9 ก.ย.56)   ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ปกครอง อัตราเงินเดือน :     9,150 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     - ปวช. – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ... Read More »

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (21 – 27 ส.ค.56

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (21 – 27 ส.ค.56)     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัด กองแผนงานและวิชาการ ส่วนกลาง ... Read More »

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (24 – 31 ก.ค. 2556)

กรมการปกครอง งานราชการ

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด จ.สมุทรสงคราม (24 – 31 ก.ค. 2556) กรมการปกครอง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดในตำแหน่งมีดังนี้ อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูลร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องคัดสำเนา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆ ... Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล สังกัด สสจ.สมุทรสงคราม (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา สมัครงานราชการ ... Read More »

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (8-16 ก.ค.56)

กรมสรรพสามิต สมัครงาน

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ,สมุทรสงคราม (8-16 ก.ค.56) สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต พนักงานราชการ  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ,สมุทรสงคราม อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท ประเภท : บริการ ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)